Algemene voorwaarden Ymprofidelity

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1.  Ymprofidelity: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnamen “Optimaalwifi”, “Optimaal Wifi” en “Optimaalwifi.nl”, gevestigd te Maastricht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62602209.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ymprofidelity een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Ymprofidelity en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Ymprofidelity zich heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden.
 5. Onderhoudsabonnement: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Ymprofidelity te verrichten werkzaamheden, zoals het aanleggen, optimaliseren en/of onderhouden van WiFi- en/of tv-netwerken, al dan niet in combinatie met (de levering van) hardware en/of andere zaken.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ymprofidelity en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Ymprofidelity vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van Ymprofidelity dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ymprofidelity dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ymprofidelity niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Ymprofidelity, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ymprofidelity anders aangeeft.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Ymprofidelity is, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, steeds gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 2. De opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden is, tijdig, juist en volledig aan Ymprofidelity te verstrekken, zoals wachtwoorden van WiFi-netwerken en inloggegevens van routers.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat Ymprofidelity en/of de door hem aangewezen derde(n) op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijg(t)(en) en hij/zij de werkzaamheden kan/kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Ymprofidelity dan wel de derde(n), dit noodzakelijk achten, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Hiervan wordt zoveel mogelijk tijdig mededeling aan de opdrachtgever gedaan.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering van de werkzaamheden. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Ymprofidelity, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de opdrachtgever.
 6. Ymprofidelity spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Ymprofidelity treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Ymprofidelity schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Ymprofidelity de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 7. Indien Ymprofidelity voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Ymprofidelity deze gegevens heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 5. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Ymprofidelity zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Ymprofidelity zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Ymprofidelity gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Ymprofidelity op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Ymprofidelity de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Ymprofidelity zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ymprofidelity een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 6. | ONDERHOUDSABONNEMENTEN

 1. In geval de overeenkomst voorziet in de uitvoering van werkzaamheden op basis van een onderhoudsabonnement, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. In het kader van een onderhoudsabonnement maakt de opdrachtgever aanspraak op het doorvoeren van updates ten aanzien van, en, indien noodzakelijk, het aanpassen van instellingen in het door Ymprofidelity opgeleverde WiFi-netwerk en het aanpassen van de instellingen van de door Ymprofidelity opgeleverde netwerkapparatuur. Deze onderhoudswerkzaamheden worden uitsluitend middels de cloud en dus op afstand uitgevoerd. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Ymprofidelity wanneer updates noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van het onderhoudsabonnement gebreken in het functioneren van het WiFi-netwerk constateert, spant Ymprofidelity zich in deze gebreken op initiatief van de opdrachtgever te verhelpen. Buiten het bereik van het onderhoudsabonnement valt het herstel van gebreken die zijn ontstaan als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld als gevolg van door de opdrachtgever of derden in het WiFi-netwerk aangebrachte wijzigingen, van welke aard dan ook. Voor zover gebreken in het functioneren van het WiFi-netwerk het gevolg zijn van een gebrekkige internetverbinding die wordt aangeboden door een Internet Service Provider anders dan Ymprofidelity, draagt Ymprofidelity voor het herstel van die gebreken geen enkele verantwoordelijkheid.
 4. Onder het onderhoudsabonnement valt voorts niet de behandeling van storingen ontstaan in verband met apparatuur op de locatie van de opdrachtgever die met het netwerk dat door Ymprofidelity is opgeleverd conflicteert. Voor werkzaamheden die niet onder het bereik van het onderhoudsabonnement vallen, is de opdrachtgever de daarvoor gebruikelijk door Ymprofidelity gehanteerde prijzen en kosten verschuldigd.
 5. Aanspraken van de opdrachtgever op grond van een onderhoudsabonnement worden binnen bekwame tijd uitgevoerd. Ymprofidelity is in verband met ziekte, vakantie of overmacht echter steeds gerechtigd de uitvoering van de betreffende werkzaamheden voor onbepaalde tijd uit te stellen voor zover dat onder de gegeven omstandigheden nodig is, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op opschorting of ontbinding van de overeenkomst dan wel enige andere compensatie.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden onderhoudsabonnementen aangegaan voor de duur van één jaar.
 7. Het onderhoudsabonnement wordt na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij het onderhoudsabonnement conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 8. Het onderhoudsabonnement eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 9. In afwijking van de voorgaande twee leden wordt een onderhoudsabonnement aangegaan met een consument stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur en kan opzegging na stilzwijgende verlenging steeds plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of Ymprofidelity de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering zichtbare gebreken, dienen onverwijld na oplevering aan Ymprofidelity te worden gemeld.
 2. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Ymprofidelity te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen vloeit er voor Ymprofidelity uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Ymprofidelity, behoudens het bepaalde in artikel 12.10, uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

 

ARTIKEL 8. | GARANTIE

 1. De opdrachtgever maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de door Ymprofidelity geleverde zaken verstrekte fabrieksgarantie tot ten hoogste drie maanden na de levering. In geval van een onderhoudsabonnement valt garantie onder de service van het onderhoudsabonnement.
 2. Een door Ymprofidelity, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Ymprofidelity kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, is garantie uitgesloten in geval van een gebrek die het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Ymprofidelity of de fabrikant kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Ymprofidelity.
 4. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken, dient de opdrachtgever, behoudens het bepaalde in artikel 7.3, binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.2. bij Ymprofidelity te reclameren.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ymprofidelity is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Ymprofidelity ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Ymprofidelity gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Ymprofidelity gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ymprofidelity op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Ymprofidelity ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Ymprofidelity de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Ymprofidelity is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Ymprofidelity bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Ymprofidelity vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een vaste periodieke prijs in geval van onderhoudsabonnementen, een uurtarief en voorrijkosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor afronding van de werkzaamheden, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Ymprofidelity gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Ymprofidelity is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Ymprofidelity dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Ymprofidelity voorgeschreven wijze. In geval van overboeking dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere betaaltermijn vermeldt, in welk geval die betaaltermijn toepassing vindt.
 5. In geval van automatische incasso is Ymprofidelity gerechtigd redelijke administratiekosten aan de opdrachtgever door te berekenen in geval een (termijn)betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden dan wel wordt gestorneerd. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de betaling, inclusief administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de door Ymprofidelity gestelde termijn.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt voor consumenten in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente.
 7. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Ymprofidelity voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De nakoming van de verplichtingen uit garantie en eventueel het onderhoudsabonnement zoals omschreven in artikel 8 c.q. artikel 6, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Ymprofidelity draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de opdrachtgever geleden schade. In het bijzonder draagt Ymprofidelity geen aansprakelijkheid voor schade als voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Ymprofidelity is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Ymprofidelity is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de door of namens Ymprofidelity geleverde zaken, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade draagt.
 4. Ymprofidelity heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De opdrachtgever dient Ymprofidelity hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Ymprofidelity vervalt.
 5. Ymprofidelity is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Ymprofidelity bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  § de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

  § de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ymprofidelity aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ymprofidelity toegerekend kunnen worden;

  § redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Ymprofidelity mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ymprofidelity betrekking heeft.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Ymprofidelity meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Ymprofidelity wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Ymprofidelity dat krachtens die verzekering toepassing vindt
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ymprofidelity één jaar.
 10. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat door Ymprofidelity geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.
 11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ymprofidelity, zal de opdrachtgever Ymprofidelity vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Ymprofidelity c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door of namens Ymprofidelity geleverde zaken.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Ymprofidelity geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Ymprofidelity hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Ymprofidelity of aan de door Ymprofidelity aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Ymprofidelity is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te (doen) nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ymprofidelity aangewezen om van geschillen kennis te nemen.